Bankarstvo knjiga online dating

Zbog toga se u evro-kontinentalnoj literaturi ove banke nazivaju depozitne banke.

Kastodi banka je banka koja trguje hartijama od vrijednosti u svoje ime za račun klijenta.

Banka preuzima brigu o hartijama od vrednosti kako privatnih i pravnih lica ali i osiguravajućih kuća, privatnih i penzionih fondova. ovog člana pre početka obavljanja poslova za tu banku.

Podatke iz evidencije o hartijama od vrednosti i imena klijenata Banka čuva kao poslovnu tajnu.

Na taj način se banka pojavljuje na Berzi dok ime pravog vlasnika akcije ostaje skriveno.

Banka preuzima brigu o hartijama od vrijednosti kako privatnih i pravnih lica, ali i osiguravajućih kuća, privatnih i penzionih fondova.

Na taj način se banka pojavljuje na Berzi dok ime pravog vlasnika akcije ostaje skriveno. Zaposleni u kastodi banci moraju biti upoznati sa sadržajem opšteg akta iz stava 1. He wanted to create stuff and had this general “fuck it, let’s do it” attitude, which I personally enjoy.So I was sitting with Albert drinking coffee, and he’s telling me about how he has his own ideas and wants to turn them into reality.Kastodi poslovi obuhvataju sljedeće: - otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrijednosti (HOV) u ime i za račun klijenta, - otvaranje i vođenje računa HOV u ime kastodi banke, a za račun klijenta, - izvršavanje naloga za prenos prava iz HOV i naloga za upis prava trećih lica na HOV, - izvještavanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu, - obavještavanje o skupštinama akcionara emitenata i pravima vezanim za akcije i druge HOV koje su date na ,,čuvanje,, kastodi banci, - obavještavanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utiču na izvještavanje klijenta o stanju HOV na kastodi računu, - zastupanje na godišnjim skupštinama akcionara, - pozajmljivanje HOV, - upisivanje založnog prava na HOV koje se nalaze na kastodi računu u korist trećih lica, - staranje o izvršenju poreskih obaveza klijenta, - ostale usluge vezane za HOV, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza koje proizilaze iz HOV, dogovorene između klijenta i kastodi banke, a koje nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima. Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima kastodi poslova i tarifama kastodi usluga. 46/06), Komisija za hartije od vrijednosti donosi I OPŠTE ODREDBE Član 1. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu. Korisnik kastodi usluga može biti strano ili domaće, fizičko ili pravno lice koje sa Bankom zaključi Ugovor (o kastodi poslovima). Dokumentacija koja je potrebna, različita je u zavisnosti od toga da li je klijent domaće ili strano, fizičko ili pravno lice: Šta je potrebno od statusne dokumentacije za fizičko lice? Ovim pravilnikom uređuju se: 1) sadržina zahtjeva za davanje dozvole za obavljanje djelatnosti kastodi banke -uslovi za obavljanje djelatnosti kastodi banke koji se odnose na kadrovsku i organizacionu osposobljenost i tehničku opremljenost, kao i na druge uslove neophodne za obavljanje djelatnosti kastodi banke; 2) sadržina zahtjeva za davanje saglasnosti na odluku o imenovanju lica koje će rukovoditi poslovima kastodi banke; 3) sadržina i način objavljivanja pravila poslovanja kastodi banke; 4) učestalost, način i standardizovana forma izvještavanja kastodi banke. Pod prethodnom saglasnošću u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se da: 1) pravila poslovanja ne mogu stupiti na snagu pre dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija); 2) donijeta odluka o imenovanju lica koje će rukovoditi poslovima kastodi banke ne može stupiti na snagu pre dobijanja saglasnosti Komisije.

Leave a Reply