Xxx lukm

25 Aur we dono Q A'dam aur uski joru nange the, aur sharmdte na the. 1 Aur sdmp maiddn ke sab jdnwaron se, jinheo Kh HUDA'w AND Khudd ne bandy S thi, hoshj^dr thd.

Aur us ne aurat se kahd, Kyd yih sach hai, ki Khudd ne kahd, ki bdg ke bar darakht se na khand ?

14 Aur Khcda'wand Khudd ne samp se kaha, iswaste ki tu ne yih kiyd hai, tu sab cbdrpdeoo aur maidan ke sab jdnwaron se malaun hai ; tii apne pet ke bal chaleg.1, aur umr bhar mitti khaega. 7 Tab Khuda ne faza ko banaya, aur faza ke niche ke pani ko faz S ke upar ke pini se judl kiya. 25 Aur Khudlne janglf janwar, aur ch Srp Se, aur zamfn ke kfre makcro Q ko, unkf jins ke muwafiq, band}'! 27 Aur lihuda ne A'dam ko apnf surat par paida kiya ; Khud S kf sfirat par usko paidl kiy S ; nar aur ndrf unko paida kiy S. 5 Aur Khuda ne ujale ko din kaha, aur andhere ko rat kaha. 6 Aur Khuda ne kaha, ki panlon ke bich meo faza howe, aur pdnion ko panio Q Se juda kare. IS Aur ki din rdt par hukumat karen, aur ujale ko andhere se juda karcs- Aur Khud& ne dekha ki achchha hai. 20 Aur Khuda ne kaha ki pdni rengnewa Jc Jandar se bhar jae, aur parinde zamin par iisman ki faza men urec- 27 Aur Khuda ne bare bare daryai jandar, aur bar qism ke rengnewdle ko, jin se pani bharahai, unkf jins ke muwafiq, aur bar qism ke par^no^o ko unki jins ke muwi Sfiq paid S kiy S. apnf jins ke muwafiq paida howeo- Auraied hf hogaya. 26 Tab IChudd, ne kaha, ki Ham A'dam ko apnf surat aur apni manind ban^weu, ki we sa- mundar ki machhlfon par, aur asman ke parindoo par, aur ch Srp Seoij par, aur tam Sm zamfn par, aur sab kfre makcrou par, jo zamfn par rengte hain, sardarf kareij. Waiz 12 Gazal 111 Gaaalat 8 Yasaiyaii 66 Yaramiyah 5'2 Naiiha 5 Ilizqiel 48 Daniel 12 riusia 14 Yoel.' 3 Amus 9 ALadiy^h 1 Yonah 4 Mikah 7 Nahum 3 Uabaqquq 3 Safaniyah 3 Hajji 2 Zakariyah 14 Malaak J 4 NAYE AHDNAME KV KITABEN. 5 Aur maidan kf sab nablt hanoz zamin par na thf, aur maid Sn kf sab ghas hanoz na ugf thf ; ki Khuda'wam-d Khuda ne zamfn ki m:'ttf se A'dam ko banaya aur uske nath- no B men zindagi ka dam phunka : so A'dam hiii. 10 Aur Adan se ek nadf big ke serab karne ko nikli, aur wahao se taqsim hoke chdr dhara huiij. PURANE AUR NAYE AHDNAME KF PAIC KITABON KI' FIHRIST. Paidaish 50 Khuraj 40 Ahbar 27 Ginti Sfi Istisna o4 Yushua 24: Qazioa 21 Rut 4 I Saiiinel 31 II Sanitiel 24 I S;ilattn 22 II Salatfn , 25 I Tawarikh 20 II Tawarikh 36 Azra 10 Nahaiiiiyah 13 Astar 10 Aiyiib 4i Zalxir 150 Amsal .^ 31 BAB. 4 Yih asman aur zamfn ka ahwal hai, jab we paid S hue, jis din Khuda'wand Khu- da ne zamin aur Ssmdn ko baniy S. aur khane meu khub tha, aur bag ke Ifchoiibfch men hayat kd darakht aur nek o bad ki pahchan ka daia Vht se ugdy S.

Leave a Reply